శ్రీలలితా సహస్రనామ రహస్యార్ధ ప్రదీపిక

 250.00

లలితా సహస్ర నామాలకు అనేకములైన వ్యాఖ్యానాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. వీటిలో ‘సౌభాగ్య భాస్కరము’ అనబడే “భాస్కరరాయ మఖి” గారి భాష్యం నుంచీ ఈ మధ్యకాలపు రచయితలు వ్రాసిన భాష్యాల వరకూ అనేకం మనకు లభిస్తున్నాయి. మరి ఈ గ్రంధపు ప్రత్యేకత ఏమిటి?

ప్రతిపదార్ధాల జోలికి పోకుండా, లలితా సహస్రనామాలకు గల అసలైన, సాధనాపరమైన, తంత్రశాస్త్ర సమ్మతమైన నిగూడార్ధాలను వివరించింది ఈ పుస్తకం. దీనిలో పాండిత్య ప్రకర్ష కంటే, ఈ నామాల యొక్క రహస్యములైన సాధనార్ధాలను వివరించే ప్రయత్నమే మీకు దర్శనమిస్తుంది.

Purchase paperback on

Purchase eBook on
Get it on Google Play

Availability: 7 in stock

SKU: PSF-2017-12-23-TE-P1 Category: Tags: , , ,

లలితా సహస్ర నామాలకు అనేకములైన వ్యాఖ్యానాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. వీటిలో ‘సౌభాగ్య భాస్కరము’ అనబడే “భాస్కరరాయ మఖి” గారి భాష్యం నుంచీ ఈ మధ్యకాలపు రచయితలు వ్రాసిన భాష్యాల వరకూ అనేకం మనకు లభిస్తున్నాయి. మరి ఈ గ్రంధపు ప్రత్యేకత ఏమిటి?

ప్రతిపదార్ధాల జోలికి పోకుండా, లలితా సహస్రనామాలకు గల అసలైన, సాధనాపరమైన, తంత్రశాస్త్ర సమ్మతమైన నిగూడార్ధాలను వివరించింది ఈ పుస్తకం. దీనిలో పాండిత్య ప్రకర్ష కంటే, ఈ నామాల యొక్క రహస్యములైన సాధనార్ధాలను వివరించే ప్రయత్నమే మీకు దర్శనమిస్తుంది.

నా గురువుల నుంచి నేను తెలుసుకున్నవి, నా సాధనా మార్గంలో నేను పొందినవి అనేక అనుభవాలను ఒక చోటికి తెచ్చి వ్రాయబడినదే ఈ పుస్తకం. ఇందులోని ప్రతి పేజీ మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది. ప్రతి లైనూ మిమ్మల్ని ముందుకు పోనివ్వకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఈ పుస్తకాన్ని ఒక నవల లాగా చదివి పూర్తిచెయ్యడం అంత తేలిక కాదు.