శ్రీ జాబాల దర్శనోపనిషత్

 100.00

వేదములకు అనుబంధములైన ఉపనిషత్తులలో జ్ఞానము యొక్క ప్రస్తావన మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ వీనియందు దాదాపు ఇరవై యోగోపనిషత్తులు మనకు లభిస్తున్నాయి. అట్టివానిలో జాబాల దర్శనోపనిషత్ నందు అష్టాంగయోగమును వైదిక సాంప్రదాయానుసారముగా వివరించినట్లు మనకు గోచరిస్తున్నది. ఈ ఉపనిషత్తునందు దత్తాత్రేయులు తన శిష్యుడగు సాంకృతి యనువానికి అనేకములైన యోగరహస్యములు బోధించినట్లుగా ఉన్నది.

Purchase paperback on

Purchase eBook on
Get it on Google Play

Availability: 10 in stock

SKU: PSF-2018-09-21-TE-P1 Category: Tags: , ,

వేదములకు అనుబంధములైన ఉపనిషత్తులలో జ్ఞానము యొక్క ప్రస్తావన మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ వీనియందు దాదాపు ఇరవై యోగోపనిషత్తులు మనకు లభిస్తున్నాయి. అట్టివానిలో జాబాల దర్శనోపనిషత్ నందు అష్టాంగయోగమును వైదిక సాంప్రదాయానుసారముగా వివరించినట్లు మనకు గోచరిస్తున్నది. ఈ ఉపనిషత్తునందు దత్తాత్రేయులు తన శిష్యుడగు సాంకృతి యనువానికి అనేకములైన యోగరహస్యములు బోధించినట్లుగా ఉన్నది.

పతంజలి మహర్షి ప్రణీతములగు యోగసూత్రములకు ఈ ఉపనిషత్తునందు చెప్పబడిన విధానములకు కొన్ని భేదములున్నవి. యోగసూత్రములు బౌద్ధముచే ప్రభావితమైనట్లు కనిపించగా జాబాల దర్శనోపనిషత్ వైదిక సాంప్రదాయమునకు దగ్గరగా ఉన్నట్లు అగుపిస్తుంది.

పంచవటి ప్రచురణలనుంచి ఆరవ పుస్తకంగా జాబాల దర్శనోపనిషత్ ను ప్రచురించుట దత్తాత్రేయుల వారి అనుగ్రహంగా భావిస్తున్నాము.